Ambassade van België in Maleisië

Huwelijk

Als u Belg bent, worden alle veranderingen in uw burgerlijke staat geregeld door het Belgisch recht. Ook als u in het buitenland verblijft zal het Belgisch recht toegepast worden.

Als u in het buitenland woont, is het van het grootste belang dat u wijzigingen in uw burgerlijke staat aan de Ambassade of het Consulaat van België meedeelt.

 
Huwen in het buitenland of in België

Als u in België wenst te huwen moet u zich wenden tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar u verblijft.

In België is het huwelijk tussen personen van gelijk geslacht mogelijk voor zover een van de toekomstige echtgenoten Belg is of zijn gewone verblijfplaats in België heeft sinds meer dan 3 maanden.

Als u in het buitenland wil huwen, zal u zich moeten wenden tot de buitenlandse overheid die uw huwelijk zal voltrekken.

 
Welk recht is van toepassing?

De grondvoorwaarden voor het huwelijk worden voor elke partner bepaald door het recht van het land waarvan hij/zij de nationaliteit heeft op het ogenblik van de voltrekking.

Als u Belg bent en in het buitenland wil huwen, zal het Belgisch recht voor wat uzelf betreft de aspecten ten gronde van uw huwelijk beheersen. Concreet betekent dit dat u tenminste achttien jaar oud bent, niet (meer) gehuwd bent en toestemt met het huwelijk.

Het recht van de staat waarvan uw toekomstige echtgeno(o)te onderdaan is, bepaalt de grondvoorwaarden waaraan hij/zij moet voldoen om in het huwelijk te treden.

De vormvereisten voor de voltrekking van het huwelijk worden bepaald door het recht van het land waarin het huwelijk wordt voltrokken. Uw huwelijk zal in België slechts rechtsgeldig zijn indien zowel aan de grond- als aan de vormvoorwaarden wordt voldaan.

 
Welke documenten moet ik voorleggen?

Om te weten welke documenten u nodig heeft om in het buitenland te huwen is het aan te raden in België contact op te nemen met de diplomatieke vertegenwoordiging van het land waar u wenst te huwen.

U kunt ook via uw toekomstige echtgeno(o)t(e) inlichtingen bekomen bij de plaatselijke overheid die het huwelijk zal voltrekken.

In een aantal landen vraagt de plaatselijke overheid voor een huwelijk een attest dat er geen huwelijksbeletsel bestaat. Dit document wordt afgeleverd door de Ambassade of het Consulaat van België op voorlegging van uw geboorteakte en een uittreksel uit het bevolkingsregister dat uw woonplaats, nationaliteit en burgerlijke staat vermeld.

Deze documenten, afgeleverd door de Belgische overheid, moeten voorgelegd worden aan de Ambassade of het Consulaat van België en niet aan de plaatselijke overheden. Zij moeten niet gelegaliseerd worden. Het moeten originelen zijn en mogen niet meer dan 6 maanden oud zijn.

Het is ten sterkste aan te raden voor uw vertrek met de ambassade of het consulaat contact op te nemen.

In een aantal landen vragen de lokale autoriteiten een wetscertificaat, waarin de bepalingen van het Belgisch Burgerlijk Wetboek over het huwelijk worden vermeld. U kunt dit attest bekomen bij de Federale Overheidsdienst Justitie, Directie generaal Wetgeving, Vrijheden en fundamentele rechten, Dienst Familierecht, Waterloolaan 115 in 1000 Brussel (tel. 02/542.65.11, e-mail secretariaat.familierecht@just.fgov.be).

In sommige landen zullen de autoriteiten bijkomende attesten vragen, zoals een attest van goed gedrag en zeden, of een medisch attest.

 
Registratie huwelijk

De procedure om een Maleisisch huwelijk te registreren aan de Ambassade, verloopt als volgt:

1. Aanvragen van een uittreksel uit het huwelijksregister (‘Extract of Marriage’) bij:

The National Registration Department of Malaysia 
No. 20 Persiaran Perdana, Precint 2, 
Federal Government Administrative Centre, 
62551 Federal Territory of Putrajaya, 
Tel: 03 - 8000 8000 
E-mail: pro@jpn.gov.my
Website: www.jpn.gov.my

2. Het document dient nadien te worden vertaald naar het Nederlands, het Duits of het Frans door een door de ambassade erkende vertaler

Institut Terjemahan & Buku Malaysia (ITBM). 
Wisma ITBM, No 2, Jalan 2/27E 
Seksyen 10, Wangsa Maju 
53300 Kuala Lumpur, Malaysia  
Tel: (603) 4145 1800 
fax: (603) 4149 1535  
e-mail: info@itbm.com.my
website: www.itbm.com.my

3. Dit “Extract of Marriage” EN de VERTALING moeten gelegaliseerd worden door het Ministry of Foreign Affairs:

The Ministry of Foreign Affairs Malaysia 
Wisma Putra 
N°1, Jalan Wisma Putra, Presint 2 
62602 Putrajaya 
Tel: 03-8887 4000 
Website: www.kln.gov.my

4. Nadien dienen de documenten (extract + vertaling) te worden gelegaliseerd door de ambassade.

5. Vervolgens registreert de ambassade uw huwelijk in het Belgische bevolkingsregister. Na de registratie worden de documenten aan u teruggegeven. Een kopie wordt in uw dossier behouden.

De ambassade raadt u sterk aan om de huwelijksakte in de registers van de Burgerlijke stand in België te laten overschrijven. Dit kan met dezelfde set documenten die u nodig heeft voor de registratie hier op de ambassade. Door dit te doen, kunt in de toekomst rechtstreeks aan uw gemeente in België een uittreksel van de huwelijksakte aanvragen. Zoniet, moet dit steeds via het Maleisische administratie gebeuren, wat onpraktisch kan zijn indien u beslist terug te keren naar België.

Voor de kosten van de legalisatie door de ambassade, zie Consulaire tarieven.